Všeobecné obchodní podmínky pro Partnerský program abcreklamace.cz

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dál jako VOP) upravují pravidly spolupráce Partnerského programu (affiliate) abcreklamace.cz a jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o spolupráci pro Partnerský program, která byla uzavřená v elektronické podobě, a to formou odeslání a akceptovaní registračního formuláře prostřednictvím internetové stránky http://abcreklamace.cz/affiliate mezi Nholding s.r.o., se sídlem Za Zámečkem 744/9 Praha , 150 00, IČO: 28249101, DIČ: CZ28249101, IČ DPH: CZ28249101 (dál jako Nholding a Partner.)
2. Partnerem může být právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel.
3. Tyto VOP upravují vztahy mezi Nholding a Partnerem. Uzavřením smlouvy o spolupráci pro partnerský program Partner přímá znění těchto VOP.
4. Znění těchto VOP může Nholding kdykoliv změnit. O změně musí Nholding informovat Partnera nejpozději v den, kdy nové VOP nabudou účinnosti. Změněné VOP se považují za dohodnuté v den jejich zveřejnění. VOP se považují za zveřejněné umístněním jejich elektronické podoby na internetové stránce. http://abcreklamace.cz/affiliate/cz/podmínky.
5. Pokud Partner s novým zněním VOP nesouhlasí, je povinný toto oznámit Nholding zasláním e-mailu s oznámením o ukončení spolupráce na adresu info@abcreklamace.cz do třech kalendářních dní od zveřejnění nových VOP.

II. Rozsah spolupráce

1. Partner zabezpečí na své internetové stránce propagaci dohodnutých produktů formou umístění reklamních prvků, za co Partnerovi náleží odměna v smyslu těchto VOP.
2. Reklamními prvky jsou reklamní bannery, formuláře na sběr kontaktních údajů, odkazy na formuláře, odkazy na jiné stránky, iframy a jiné fragmenty zdrojového kódu, které směrují návštěvníka stránky k uskutečnění akce s nárokem na odměnu.

III. Odměna

1. provize: od 30% (pro úspěšné partnery až 50%) si může dohodnout Partner s Nholding.
2. Partner má nárok na odměnu na základu zrealizované akce pro daný reklamní prvek.
3. Výšku aktuálně přiznané odměny za zrealizované akce si může Partner zjistit po přihlášení.
4. Přehled odměn bude aktualizován průběžně.
5. O vyplacení odměny je Partner povinný požádat. Za žádost o vyplacení odměny je považovaná faktura vystavená Partnerem a zaslaná na adresu info@abcreklamace.cz. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od datumu jejího doručení Nholding.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nholding zabezpečí dostupnost reklamních prvků, které jsou nabídnuté Partnerovi na zveřejnění. Reklamní prvky a pokyny pro jejich implementaci na stránkách Partnera jsou přístupná po přihlášení.
2. Stránky, na kterých Partner zveřejňuje reklamní prvky, musí být provozované ve smyslu platné legislativy v místě registrace stránky. Partner prohlašuje, že je oprávněným uživatelem takovéto stránky ve smyslu platné legislativy. Partner je sám a osobně zodpovědný za obsah stránek, na kterých umístil reklamní prvky.
3. Grafické zobrazení a zdrojový kód reklamních prvků jsou chráněné autorskými právy, jejichž nositelem je Nholding. Nholding poskytuje právo používat tyto prvky Partnerem pro umístění na internetových stránkách Partnera.
4. Partner nesmí žádným způsobem rozesílat nevyžádané e-maily (spam), nevyžádané SMS nebo nevyžádanou poštu, ani nijakým jiným nekalým způsobem směřovat návštěvníky na své stránky a tímto způsobem je nabádat k akci vedoucí k vyplacení odměny.
5. Partner nesmí zobrazovat reklamní prvky na doménách, jejichž název obsahuje registrovanou obchodní značku jakékoli společnosti, pokud k takovému použití nedostane písemný souhlas držitele ochranné známky.
6. Na žádost Nholding je partner povinen informovat o úmyslu umístění reklamních reklamních prvků na svých stránkách.
7. Nholding má právo kdykoliv odvolat souhlas se zveřejněním reklamních prvků na stránkách Partnera a Partner je povinný tuto skutečnost bezvýhradně akceptovat.
8. Partner prohlašuje, že všechny informace, které získá po dobu spolupráce s Nholding, jsou obchodním tajemstvím a tuto skutečnost trvá i po ukončení spolupráce.
9. Reklamní prvky nesmí být umístěné na stránkách s obsahem, který je v rozporu s dobrými mravy a platnou legislativou, zejména na stránkách s pornografickým nebo podobným obsahem.

V. Trvání spolupráce a její ukončení

1. Smlouva o spolupráci mezi Nholding a Partnerem byla uzavřená na dobu neurčitou.
2. Jak Nholding zjistí porušení těchto VOP ze strany Partnera, má právo okamžitě od této smlouvy odstoupit. Porušením VOP ztrácí Partner nárok na vyplacení nezaúčtované odměny.
3. Výpověď této smlouvy je možná ze strany obou účastníků kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 1 měsíc. Výpovědní lhůta začíná plynout první den měsíce následujícím po měsíci, kdy byla výpověď doručená druhé straně.
4. V případě ukončení spolupráce výpovědí smlouvy má Partner právo na vyplacení nezúčtované odměny. Partner je povinný požádat o vyplacení odměny nejpozději do uplynutí výpovědní lhůty, v opačném případě nárok na vyplacení odměny zaniká.

VI. Přechodné ustanovení

1. Pro Partnery registrované před zveřejněním těchto VOP platí tyto VOP v plném rozsahu.
2. V případě, že Partner registrovaný před zveřejněním těchto VOP s těmito VOP nesouhlasí, má povinnost informovat Nholding do sedmi kalendářních dní od jejich zveřejnění o ukončení spolupráce, a to e-mailem na adresu info@abcreklamace.cz.

VII. Závěrečné ustanovení

1. Nholding nenese zodpovědnost za případné škody, které vzniknou v souvislosti s používáním reklamních prvků. Partner bere na vědomí, že poskytování reklamních prvků může Nholding kdykoliv omezit nebo zastavit, a to aj bez udání důvodu. Takovéto omezení nebo zastavení poskytovaní reklamních prvků nezakládá Partnerovi právo na náhradu škody.
2. Nholding nijak neomezuje Partnery v poskytovaní reklamních ploch jiným obchodním partnerům na svých stránkách.
3. Tyto VOP jsou zveřejnění a nabývají účinnosti dna 20. 11. 2012. Všeobecné obchodní podmínky pro Partnerský program abcreklamace.cz